×
Unfortunately we have no shipping options for United States.

Register Referat enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10 paragraf

Ansvarig för registret

Poromagia Oy (Y-beteckning: 2331443-2)
Semaforbron 7B
00520 Helsingfors

Upprätthållare av registret

Aarne Halén
Telefon: +358 45 6331632
E-post: aarne.halen@poromagia.com

Registernamn

Kundregister för Poromagia

Grund för upprätthållande av register

Personen har registrerat sig som kund hos Poromagia (www.poromagia.com).

Syfte med registret

Registret upprätthåller kundregistret i Poromagia samt arkivering och hantering av kundernas beställningar. Registret används också vid spårandet av försvunna beställningar. Uppgifterna kan användas för att förkovra verksamheten i Poromagia samt för statistiska ändamål. Personuppgifterna hanteras inom ramen för vad personuppgiftslagen tillåter och förutsätter. 

Poromagia kan använda registeruppgifter i annonseringssyfte dock utan att överlämna personuppgifter till utomstående.

Poromagia har rätt att publicera uppgifter inom kundregistret som digital eller skriftlig lista om kunden inte specifikt förbjuder det. Med lista avses här t.ex. klistermärken för expediering av beställningar. Kunden har rätt att förbjuda publicering av sina uppgifter genom att meddela om detta via e-post på adressen info@poromagia.com eller till upprätthållaren av kundregistret i Poromagia.

Registerruppgifter

Personregistret innehåller följande uppgifter

  • Personens för- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om hanterade beställningar
  • Uppgifter för spårning av beställningar i postgången

Överlamnande av uppgifter 
Uppgifter överlämnas inte till utomstående.

Den registrerades personuppgifter raderas om den registrerade så önskar.

Registerskydd

Registret överlämnas inte till utomstående. Rätten att använda registret förutsätter rätt för det inre närverket i Poromagia att använda registret. Registret upprätthålls på en lösenordsskyddad server.